راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

زاهد
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٢
 

روی گرداننده از دنیا و بهره های معنوی.

زاهدی چیست ترک بد گفتن

عاشقی چیست ترک خود گفتن

حافظ گوید:


زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حقّ ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

برصراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

و عطّار گوید:

الا ای زاهدان دین،دلی بیدار بنمائید

همه مستید در مستی یکی هشیار بنمائید

ز دعوی هیچ نگشاید اگر مردید،اندر دین

چنان کاندر درون هستید،از بازار بنمائید

هزاران مردم دعوی دار بنمایم ازین مسجد

شما یک مرد معنی دار از خمّار بنمایید