راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

سرچشمه ی زندگی
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٩
 

تمام انرژی حیاتی سیّاره ی زمین نهایتاً از خورشید گرفته میشود.طبق نظر اخترشناسان؛


حتّی این سیّاره نیز زمانی بخشی از خورشید که مرکز منظومه ی شمسی و سرچشمه ی هستی ماست،بوده است.

از میان تمام منابع انرژی،آنهایی کارآترین هستند که به سرچشمه،یعنی خورشید،نزدیکترین باشند.به همین ترتیب،گیاهان بهترین مادّه ی مغذّی برای سیستم انسانی هستند،چون گیاهان پایه ی چرخه ی غذایی را میسازند و به سرچشمه ی زندگی نزدیکترینند.آنها دی اکسید کربن را از جَو گرفته و به آن موادّ معدنی و آبی را که از خاک گرفته اند اضافه میکنند و از طریق فرآیند فوتوسنتز نور خورشید را به کار گرفته و گلوکز را که غذای اصلی تمام ارگانیسمهای زنده است میسازند.یک منطق ساده نشان میدهد که هرچه به سرچشمه ی مادّه ای نزدیکتر باشیم،آن مادّه خالص تر خواهد بود.

تمام انواع هستی نهایتاً به فرآیند فوتوسنتز وابسته اند که نتیجه ی آن تولید گلوکز توسّط گیاهان است.حتّی گوشتخواران نیز به طور غیر مستقیم به انرژی فوتوسنتز وابسته اند-یعنی گلوکز توسّط متابولیسم علفخوارانی که شکار میشوند به گوشت تبدیل میشود.